Muineachán Le Gaeilge

Is grúpa pobal bunaithe é Muineachán le Gaeilge a dhíríonn ar fhorbairt phobal na Gaeilge i Muineachán.

Muineachán le Gaeilge is a community group which focuses on the development of the Irish speaking community in Monaghan. 


Ár bhFís / Our Vision

Ag tacú le pobal na Gaeilge / Supporting the Irish speaking community

Eagraíonn Muineachán le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaigh, ranganna Gaeilge, campaí óige agus go leor eile nach iad sa chontae. Anuas air sin, tugann Muineachán le Gaeilge tacaíocht do ghrúpaí pobail, clubanna, cumainn, scoileanna agus gnóthaí atá ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil / seirbhísí a sholáthar as Gaeilge sa chontae. Más spéis leat tuilleadh eolais a fháil amach fúinn, déan teagmháil linn ag eolas@mlg.ie

Muineachán le Gaeilge organises social activities, family events, Irish classes, youth camps and much more besides in the county. As well as that, Muineachán le Gaeilge supports community groups, clubs, associations, schools and businesses wishing to run Irish events / provide services through Irish. If you are interested in finding out more about us please contact us at eolas@mlg.ie


Is craobh de Chonradh na Gaeilge é Muineachán le Gaeilge a fhaigheann roinnt tacaíochta ó Fhoras na Gaeilge. 

Muineachán le Gaeilge is a branch of Conradh na Gaeilge, and it receives support from Foras na Gaeilge.

Tar ag obair linn!

Tá muid ag earcú Oifigeach Forbartha Gaeilge lán-aimseartha faoi láthair. Conradh 3 bliana a bheidh i gceist leis an cheapachán seo agus beidh an post lonnaithe i mBaile Mhuineacháin. Tuarastal €30,884 - €37,436 a bheidh i gceist leis an phost seo ag brath ar thaithí an iarratasóra.

Critéir Riachtanacha
  • Ardchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, mar aon le tiomantas don Ghaeilge
  • Ardscileanna cumarsáide, eagrúcháin agus idirphearsanta
  • Taithí i bhforbairt pobail, go háirithe pobal Gaeilge
  • An cumas bheith ag obair as do stuaim féin chomh maith le bheith mar bhall d’fhoireann.
  • Duine fuinniúil, bríomhar le cumas i gcúrsaí ríomhaireachta agus idirlín.
  • Céim sa Ghaeilge nó taithí chomhionann ábhartha

Cur síos ar an phost

Is grúpa pobail muid atá dírithe ar chur chun cinn na Gaeilge i mBaile Mhuineacháin, tuaisceart Mhuineacháin agus ceantar Chluain Eois. Eagraíonn muid réimse leathan imeachtaí, feachtais, ranganna, clubanna óga, féilte agus go leor eile i rith na bliana. Beidh an té a cheapfar freagrach as plean a chur le chéile ag tús na bliana, an plean sin a chur i bhfeidhm, monatóireacht a dhéanamh ar an phlean sin agus tuairiscí a chur ar fáil d'Fhoras na Gaeilge go ráithiúil sa bhliain. Tá oifig againn ar Shráid na Páirce i mBaile Mhuineacháin ach beidh deiseanna cianoibre i gceist leis an phost seo fosta. Más mian leat tuilleadh eolas a fháil, is féidir glaoch a chur ar chathaoirleach na hEagraíochta, Nollaig Mac Giolla Thuile, ar an uimhir +353 87 709 5252 nó ríomhphost a chur chuig: nollaig@mlg.ie