Muineachán Le Gaeilge

Is grúpa pobal bunaithe é Muineachán le Gaeilge a dhíríonn ar fhorbairt phobal na Gaeilge i Muineachán.

Muineachán le Gaeilge is a community group which focuses on the development of the Irish
speaking community in Monaghan. 


Ár bhFís / Our Vision

Ag tacú le pobal na Gaeilge / Supporting the Irish speaking community

Eagraíonn Muineachán le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaigh, ranganna Gaeilge, campaí óige agus go leor eile nach iad sa chontae. Anuas air sin, tugann Muineachán le Gaeilge tacaíocht do ghrúpaí pobail, clubanna, cumainn, scoileanna agus gnóthaí atá ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil / seirbhísí a sholáthar as Gaeilge sa chontae. Más spéis leat tuilleadh eolais a fháil amach fúinn, déan teagmháil linn ag eolas@mlg.ie

Muineachán le Gaeilge organises social activities, family events, Irish classes, youth camps and much more besides in the county. As well as that, Muineachán le Gaeilge supports community groups, clubs, associations, schools and businesses wishing to run Irish events / provide services through Irish. If you are interested in finding out more about us please contact us at eolas@mlg.ie


Is craobh de Chonradh na Gaeilge é Muineachán le Gaeilge a fhaigheann roinnt tacaíochta ó Fhoras na Gaeilge. 

Muineachán le Gaeilge is a branch of Conradh na Gaeilge, and it receives support from Foras na Gaeilge.

Campa Samhraidh 2020

Online Irish summer camp for 1st year students

Is ar líne a bheas ár gcampa samhraidh ar siúl i mbliana de bharr na srianta mar gheall ar Covid 19. Beidh an campa seo dírithe ar scoláirí a bheas ag tosú sa mheánscoil i mí Mheán Fómhair. Campa 5 lá a bheas ann agus cuirfear meascán mór imeachtaí ar fáil do na scoláirí, ina measc: comórtas bácála, comórtas TikTok, turgnaimh eolaíochta, ceardlanna ealaíne, ranganna ceoil agus

ranganna Gaeilge.

Our annual summer camp will take place online this year due to the Covid 19 restrictions. This camp will be aimed at students starting secondary school in September. It will be a 5 day summer camp with a wide range of activities provided, some of which include: baking competitions, TikTok competitions, scientific experiments, art workshops, music classes and Irish classes.


Tuilleadh eolais: nollaig@mlg.ie / 0877095252

Cluichí agus Ábhar Teagaisc Gaeilge

Beidh Muineachán le Gaeilge ag cur cluichí Gaeilge agus ábhar teagaisc Gaeilge ar fáil saor in aisce do thuismitheoirí fhad is atá na scoileanna dúnta de bharr an víris chorónaigh. Is féidir na cluichí a íoslódáil thíos anseo:

Muineachán le Gaeilge will be making Irish language games and teaching material available free of charge for parents while the schools are closed due to the coronavirus. You can download the games below:

Cluiche 1: Rachmas Teaghlaigh

Rachmas Teaghlaigh.pdf

Cluiche 2: Céard atá i gceist agam?

Cluiche 2 - Cad é atá i gceist agam.pptxCluiche 3: Cé mise?

Cluiche 3 - Cé Mise.pdf

Cluiche 4: Biongó as Gaeilge

Cártaí Biongó.pdf