Muineachán Le Gaeilge

Is grúpa pobal bunaithe é Muineachán le Gaeilge a dhíríonn ar fhorbairt phobal na Gaeilge i Muineachán.

Muineachán le Gaeilge is a community group which focuses on the development of the Irish speaking community in Monaghan. 


Ár bhFís / Our Vision

Ag tacú le pobal na Gaeilge / Supporting the Irish speaking community

Eagraíonn Muineachán le Gaeilge imeachtaí sóisialta, imeachtaí teaghlaigh, ranganna Gaeilge, campaí óige agus go leor eile nach iad sa chontae. Anuas air sin, tugann Muineachán le Gaeilge tacaíocht do ghrúpaí pobail, clubanna, cumainn, scoileanna agus gnóthaí atá ag iarraidh imeachtaí a chur ar fáil / seirbhísí a sholáthar as Gaeilge sa chontae. Más spéis leat tuilleadh eolais a fháil amach fúinn, déan teagmháil linn ag eolas@mlg.ie

Muineachán le Gaeilge organises social activities, family events, Irish classes, youth camps and much more besides in the county. As well as that, Muineachán le Gaeilge supports community groups, clubs, associations, schools and businesses wishing to run Irish events / provide services through Irish. If you are interested in finding out more about us please contact us at eolas@mlg.ie


Is craobh de Chonradh na Gaeilge é Muineachán le Gaeilge a fhaigheann roinnt tacaíochta ó Fhoras na Gaeilge. 

Muineachán le Gaeilge is a branch of Conradh na Gaeilge, and it receives support from Foras na Gaeilge.

Scoláireachtaí Gaeltachta!

Beidh Muineachán le Gaeilge ag cur scoláireachtaí Gaeltachta ar fáil arís i mbliana do scoláirí chun freastal ar Choláiste Bhríde, Rann na Feirste. Is féidir le scoláirí a bhfuil cónaí orthu sna paróistí ina ndéantar an bailiúchán bliantúil ar son an Chumainn Ghaelaigh ar lá Fhéile Pádraig cur isteach ar an scéim seo. Is iad seo na paróistí sin: Muineachán, Ard Achaidh, Cnoc an tSalainn, an Triúcha, Domhnach, Tigh Damhnata, Cluain Tiobraid, Béal Átha Beithe, Teach na dTrí Mhíle, Corr Ceachain, Tigh Thalain, Tulaigh Corbaid, Leachtain agus Iorball Sionnaigh  

Muineachán le Gaeilge will be providing Gaeltacht Scholarships again this year for Coláiste Bhríde, Rann na Feirste. Students who live in the parishes in which the Irish language collection is carried out on St. Patrick's day in aid of An Cumann Gaelach, Muineachán may apply for this scheme. The following are the parishes included on this scheme:  Monaghan, Ardaghey, Knockatallon, Truagh, Donagh, Tydavnet Clontibret, Ballybay, Threemilehouse, Corcaghan, Tyholland, Tullycorbet, Latton and Urbleshanney

An Fhoirm Iarratais

Ní mór an fhoirm iarratais seo a líonadh isteach agus a chur isteach trí ríomhphost (eolas@mlg.ie) roimh an 31 Márta 2022. Bronnfar na
scoláireachtaí ar ócáid bhronnta na scoláireachtaí Gaeltachta i mí Aibreáin. Is le haghaidh Choláiste Bhríde Rann na Feirste amháin na scoláireachtaí seo agus moltar do thuismitheoirí áit a chur in áirithe a luaithe agus is féidir chun spás ar an chúrsa a chinntiú

This form must be filled out and sent via email (eolas@mlg.ie) before the 31st March 2022. The scholarships will be presented at the scholarship presentation night in April. These scholarships are for Coláiste Bhríde Rann na Feirste only and parents are advised to book a place as soon as possible in order to secure a place
Foirm Scoláireachtaí MLG 2022.pdf